ДЕЙНОСТИ | "ЕНСИ Контрол" ЕООД

СЕРВИЗ

Технически сервиз на КИП и А и АСУТП оборудване.

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Фирма ЕНСИ Контрол ЕООД осъществява техническо поддържане на КИПиА и АСУТП като основен клиент е ЛУКойл Нефтохим Бургас АД.

Основни направления в сервизната дейност:

 • Текущо обслужване и ремонт на оборудване за измерване на основните параметри в технологичните инсталации нива , налягане, разход температура;
 • Обслужване и ремонт на изпълнителните механизми за управление на непрекъсваемите и дискретни процеси в технологичните инсталации;
 • Обслужване, софтуерна и хардуерна диагностика и ремонт на системите за управление на процесите ( DCS, ESD, PLC ).

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

 1. Наличието на висококвалифициран и с богат опит персонал, обучен за извършването на техническия сервиз на КИП и А и АСУТП.
 2. Реализиране на 24/7 непрекъснат режим на готовност за реакция при евентуални проблеми по оборудването.
 3. Осигурено системна организация за непрекъснато повишаване на квалификацията на персонала.
 4. Наличие на богат набор от инструменти и оборудване за анализ, дефектовка и ремонт на КИП и А оборудване.
 5. Осигуреност на персонала с достатъчно автомобили за минимизиране на времето за реакция и отстраняване на възникнали повреди.
 6. Организиран непрекъснат контрол за запознаване и спазване на правилата за безопасно извършване на ремонтните дейности.
 7. Поетият ангажимент на ръководството за подобряване на качеството и безопасността на работа при осъществяване на техническият сервиз на КИП и А и АСУТП.

ПРЕДИМСТВА ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ

 1. Разпределението на персонала по отделните комплекси осигурява приемственост на знанията и опита при реализация на поддръжката на КИП оборудването.
 2. Непрекъснатото повишаване на броят на инженерите в числеността на персонала осигурява адекватен отговор на повишаване на степента на автоматизация в технологичните инсталации.

Ремонт на средства за измерване, UPS, захранващи устройства, монитори и др.

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Ние се занимаваме с инсталиране, поддръжка и ремонт на електронна апаратура, монитори, резервирани захранвания(UPS), регулатори, регистратори, контролери и друга електронна техника. При нас може да се направи диагностика, ремонт, профилактика и сервизно обследване на електронна апаратура и техника.

Обслужваме специализирана техника на световни лидери в производството на измервателна, регулираща и регистрираща апаратура като - АВВ, B&R, ЕМЕРСОН, Е&H, Сименс, Ханиуел и др. Разполагаме с прецизна техника за измерване, контрол, диагностика и ремонт.

Нашите специалисти са с дългогодишен опит и умения в областта на поддръжката и ремонт на промишлено, лабораторно и сервизно оборудване.

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

 1. Разполагаме с добре оборудвана лаборатория, с прецизни средства за измерване, проверка и ремонт електронна техника.
 2. Нашите специалисти са много добре подготвени и познават в детайли работата по диагностика, ремонт, калибровка и проверка на електронно оборудване.

ПРЕДИМСТВА ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ

 1. Лабораторията е разположена на територията на Лукойл Нефтохим Бургас.

 

Изграждане, реконструкции и техническо обслужване на системи за пожароизвестяване на обекти в промишлеността.

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Ние се занимаваме с инсталиране, поддръжка и ремонт на пожароизвестителни системи и оборудване. Извършваме проверка на изградени пожароизвестителни централи с всякакви модели сензори, реагиращи на дим, топлина и открит пламък. Извеждане на светлинна и звукова индикация при сработване на сензор. Имаме възможност да се регистрират сработванията на системи за отдалечен достъп и постъпване на информация за състоянието на защитавания обект. Разполагаме с прецизни тестери и еталони за тест и проверка на оборудването.

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

 1. Разполагаме с добре оборудвана лаборатория, с прецизни еталони и тестери за проверка и ремонт на пожароизвестителни системи и оборудване.
 2. Нашите специалисти са преминали курсове за обучение за монтаж, инсталиране, поддръжка и проверка на пожароизвестителни ситеми.

ПРЕДИМСТВА ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ

 1. Лабораторията е разположена на територията на Лукойл Нефтохим Бургас.

 

Сервиз на анализаторна техника и системи за мониторинг за наличието на токсична и довзривна концентрация на газове в атмосферата.

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Ние се занимаваме поддръжка и ремонт на анализаторна техника и системи за мониторинг за наличието на токсична и довзривна концентрация на газове в атмосферата.

Извършваме проверка на изградени системи за мониторинг за наличието на токсична и довзривна концентрация на газове в атмосферата.

Разполагаме с прецизни еталони за тест и проверка на оборудването.

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

 1. Разполагаме с добре оборудвана лаборатория, с прецизни еталони проверка и ремонт на системи за мониторинг за наличието на токсична и довзривна концентрация.
 2. Нашите специалисти са висококвалифицирани. Преминали са курсове за за поддръжка и проверка на анализаторна техника и системи за мониторинг за наличието на токсична и довзривна концентрация.

ПРЕДИМСТВА ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ

 1. Лабораторията е разположена на територията на Лукойл Нефтохим Бургас.

 

Метрологично обезпечаване на средства за измерване ( налягане, температура, разход, маса и др.)

КРАТКО ОПИСАНИЕ

ЕНСИ Контрол от края на 2017 е изпълнител на Вътрешноведомственото метрологично обезпечаване на средствата за измерване. Оборудването на което се извършва метрологичен контрол е обширно като характеристики, приложение и производител. Проверките се извършват с еталони проследими до националните такива.

Необходимите условия за извършване на метрологичните проверки се осигуряват в отделните лаборатории по налягане, маса, температура и други физични величини.

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

 1. Високо квалифициран персонал обучен да изпълнява специфичните дейности по метрологичното обезпечаване на измерванията.
 2. Наличие на внедрена Система за управление на качеството ISO 9001: 2015.
 3. Сключен договор за специфични дейности с нашият партньор ГСИ Балкани.

ПРЕДИМСТВА ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ

 1. ЕНСИ Контрол осъществява комплексно услугата по демонтаж, метрологична проверка и монтаж на оборудването.
 2. Възложителя се ангажира само с планиране на заявките за метрологични проверки.

 

Надземно и подземно полагане на комуникационни медни и оптични кабели. Трасиране, ремонт, измерване и диагностика.

КРАТКО ОПИСАНИЕ

 

Притежаваме сертифицирани специалисти по изтегляне на медни и оптични кабели в тръби, в шахти и по кабелни скари.

 

Притежаваме едно от най-прецизното оборудване за диагностика на медни и оптични кабели.

 

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

   

 1. Дългогодишен опит в изтеглянето на комуникационни кабели и тяхната поддръжка и диагностика.
 2.  

ПРЕДИМСТВА ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ

   

 1. Професионална консултация при проектиране на трасета, при полагането на комуникационните кабели, качествено изпълнение на работите.
 2.  

 

Поддръжка на локални диспечерски системи, системи за радиофикация и радио оповестяване.

КРАТКО ОПИСАНИЕ

 

Професионална поддръжка на диспечерски системи за оповестяване и системи за радиофикация MotoTRBO на Моторола.

 

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

   

 1. Опит с различни видове системи и качествено обслужване.
 2.  

ПРЕДИМСТВА ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ

   

 1. Работа с професионалисти, в сферата на системите за аварийно и оперативно оповестяване.
 2.  

 

Хардуерна поддръжка на офис техника.

КРАТКО ОПИСАНИЕ

 

Поддръжка на офис оборудване – компютри, принтери, скенери и мултифункционални устройства.

 

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

   

 1. Дългогодишен опит с поддръжката на офис оборудване.
 2.  

 3. Бързо действие в случай на проблем, както и навременното му отстраняване.
 4.  

ПРЕДИМСТВА ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ

   

 1. Качествено обслужване от професионалисти и работа с различни марки на офис оборудване.